เนื้อหา

บันทึกวิดีโอการสอนผ่าน Zoom

บันทึกวิดีโอการสอนผ่าน Zoom

 

ระดับชั้นอนุบาล 1
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.1 - ครั้งที่ 1  ( 11 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.1 - ครั้งที่ 1  ( 12 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.1 - ครั้งที่ 2  ( 13 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.1-ครั้งที่ 2  ( 14 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.1-ครั้งที่ 3 ( 15 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.1-ครั้งที่3  ( 18 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.1-ครั้งที่ 3  ( 19  ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.1-ครั้งที่ 4  ( 20 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.1-ครั้งที่ 4  ( 21 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.1-ครั้งที่ 5 ( 22 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.1-ครั้งที่ 5  ( 25 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.1-ครั้งที่ 6  ( 26  ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.1-ครั้งที่ 6  ( 27 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.1-ครั้งที่ 7  ( 28 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.1-ครั้งที่ 8 ( 29 ม.ค. 2564 )


 

ระดับชั้นอนุบาล2
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่มคณิตศาสตร์  อ.2 - ครั้งที่ 1  ( 11 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.2 - ครั้งที่ 1  ( 12 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่มภาษาไทย อ.2 - ครั้งที่ 1  ( 13 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.2-ครั้งที่ 2  ( 14 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่มศิลปะ อ.2-ครั้งที่ 1  ( 15 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่มคณิตศาสตร์  อ.2-ครั้งที่ 2 ( 18 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.2-ครั้งที่ 3  ( 19 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่มภาษไทย อ.2-ครั้งที่ 2  ( 20 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.2-ครั้งที่ 4  ( 21  ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่มศิลปะ อ.2-ครั้งที่ 2 ( 22 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่มคณิตศาสตร์  อ.2-ครั้งที่ 3 ( 25 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.2-ครั้งที่ 3  ( 26 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่มภาษไทย อ.2-ครั้งที่ 3  ( 27 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.2-ครั้งที่ 6  ( 28  ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่มศิลปะ อ.2-ครั้งที่ 3  ( 29 ม.ค. 2564 )

 

 

ระดับชั้นอนุบาล 3
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.3 - ครั้งที่ 1  ( 11 ม.ค. 2564 ) (ไม่มีวิดีโอ)
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.3 - ครั้งที่ 1  ( 12 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.3 - ครั้งที่ 2  ( 13 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.3-ครั้งที่ 2  ( 14 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.3-ครั้งที่ 3  ( 15 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.3-ครั้งที่ 4  ( 18ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.3-ครั้งที่ 3  ( 19 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.3-ครั้งที่ 5  ( 20 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.3-ครั้งที่ 4  ( 21ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.3-ครั้งที่ 6  ( 22  ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.3-ครั้งที่ 6  ( 25 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.3-ครั้งที่ 5  ( 26 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.3-ครั้งที่ 7  ( 27  ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ อ.3-ครั้งที่ 6  ( 28ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนกิจกรรมกลุ่ม อ.3-ครั้งที่ 8  ( 29  ม.ค. 2564 )

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิดีโอสอน English for Reading ป.1 – ครั้งที่ 1  ( 11 ม.ค. 2564 )  
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษหลัก ป.1 – ครั้งที่ 1  ( 12 ม.ค. 2564 )  
วิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ป.1 – ครั้งที่ 1  ( 12 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนสังคม+ประวัติศาสตร์ ป.1 – ครั้งที่ 1  ( 13 ม.ค. 2564 )  
วิดีโอสอนสุขศึกษา ป.1 – ครั้งที่ 1  ( 13 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาไทย ป.1 –ครั้งที่ 1  ( 14 ม.ค. 2564 )  
วิดีโอสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 –ครั้งที่ 1  ( 14 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนศิลปะทัศนศิลป์ ป.1 –ครั้งที่ 1  ( 15 ม.ค. 2564 )  
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน ป.1 –ครั้งที่ 2  ( 18 ม.ค. 2564 )  
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษหลัก ป.1 –ครั้งที่ 2  ( 19 ม.ค. 2564 )  
วิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ป.1 –ครั้งที่ 2  ( 19 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนสังคม+ประวัติศาสตร์ ป.1 –ครั้งที่ 2  ( 20 ม.ค. 2564 )  
วิดีโอสอนสุขศึกษา ป.1 –ครั้งที่ 2 ( 20 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาไทย ป.1 –ครั้งที่ 2  ( 21 ม.ค. 2564 )  
วิดีโอสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 –ครั้งที่ 2  ( 21 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนศิลปะทัศนศิลป์ ป.1 –ครั้งที่ 2  ( 22  ม.ค. 2564 )  
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน ป.1 –ครั้งที่ 3  ( 25 ม.ค. 2564 )  
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษหลัก ป.1– ครั้งที่ 3  ( 26  ม.ค. 2564 )  
วิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ป.1 – ครั้งที่ 3  ( 26  ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนสังคม+ประวัติฯ ป.1 –ครั้งที่ 3  ( 27 ม.ค. 2564 )  
วิดีโอสอนสุขศึกษา ป.1 –ครั้งที่ 3 ( 27 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาไทย ป.1 –ครั้งที่ 3  ( 28 ม.ค. 2564 )  
วิดีโอสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 –ครั้งที่ 3  ( 28 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนศิลปะทัศนศิลป์ ป.1 –ครั้งที่ 3 ( 29  ม.ค. 2564 )  

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิดีโอสอนภาษาไทย ป.2 – ครั้งที่ 1  ( 11 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ป.2 – ครั้งที่ 1  ( 12 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนศิลปะ ป.2 – ครั้งที่ 1  ( 12 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนสังคม+ประวัติศาสตร์ ป.2 – ครั้งที่ 1  ( 13 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนสุขศึกษา ป.2 – ครั้งที่ 1  ( 13 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษหลัก ป.2 –ครั้งที่ 1  ( 14 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนวิทยาศาสตร์ ป.2 –ครั้งที่ 1  ( 14 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน ป.2 –ครั้งที่ 1  ( 14 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาไทย ป.2 –ครั้งที่ 2  ( 18 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ป.2 –ครั้งที่ 2  ( 19 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนศิลปะทัศนศิลป์ ป.2 –ครั้งที่ 2 ( 19 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนสังคม+ประวัติศาสตร์ ป.2 –ครั้งที่ 2  ( 20 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนสุขศึกษา ป.2 –ครั้งที่ 2 ( 20 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษหลัก ป.2 –ครั้งที่ 2  ( 21 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนวิทยาศาสตร์ ป.2 –ครั้งที่ 2 ( 21 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน ป.2 –ครั้งที่ 2  ( 22  ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาไทย ป.2 –ครั้งที่ 3  ( 25 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ป.2 –ครั้งที่ 3  ( 26  ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนศิลปะ(นาฎศิลป์) ป.2 –ครั้งที่ 3 ( 26 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนสังคม+ประวัติฯ ป.2 –ครั้งที่ 3  ( 27 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนสุขศึกษา ป.2 –ครั้งที่ 3 ( 27 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษหลัก ป.2 –ครั้งที่ 3  ( 28 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนวิทยาศาสตร์ ป.2 –ครั้งที่ 3 ( 28 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน ป.2 –ครั้งที่ 3  ( 29  ม.ค. 2564 )

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ป.3 – ครั้งที่ 1 ( 11 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาไทย ป.3 – ครั้งที่ 1 ( 12 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนสุขศึกษา ป.3 – ครั้งที่ 1 ( 12 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอน English for Reading ป.3 – ครั้งที่ 1 ( 13 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนศิลปะ (ทัศนศิลป์) ป.3 – ครั้งที่ 1 ( 13 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษหลัก ป.3 – ครั้งที่ 1 ( 14 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนสังคม + ประวัติศาสตร์ ป.3 – ครั้งที่ 1 ( 14 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิทยาศาสตร์ ป.3 – ครั้งที่ 1 ( 15 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ป.3 – ครั้งที่ 2 ( 18 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาไทย ป.3 – ครั้งที่ 2 ( 19 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนสุขศึกษา ป.3 – ครั้งที่ 2 ( 19 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน ป.3 – ครั้งที่ 2 ( 20 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนศิลปะทัศนศิลป์ ป.3 – ครั้งที่ 2 ( 20 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษหลัก ป.3 – ครั้งที่ 2 ( 21 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนสังคม + ประวัติศาสตร์ ป.3 – ครั้งที่ 2 ( 21 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิทยาศาสตร์ ป.3 – ครั้งที่ 2 ( 22  ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ป.3 – ครั้งที่ 3 ( 25  ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาไทย ป.3 – ครั้งที่ 3 ( 26 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนสุขศึกษา ป.3 – ครั้งที่ 3 ( 26 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน ป.3 – ครั้งที่ 3 ( 27 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนศิลปะทัศนศิลป์ ป.3 – ครั้งที่ 3 ( 27 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษหลัก ป.3 – ครั้งที่ 3 ( 28 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนสังคม + ประวัติศาสตร์ ป.3 – ครั้งที่ 3 ( 28 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิทยาศาสตร์ ป.3 – ครั้งที่ 3( 29  ม.ค. 2564)

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิดีโอสอนวิชา English for Reading ป.4 – ครั้งที่ 1 ( 15 ม.ค. 2564) 
วิดีโอสอนสังคม+ประวัติศาสตร์ ป.4 – ครั้งที่ 1 ( 12 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนศิลปะ ป.4 – ครั้งที่ 1 ( 12 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาไทย  ป.4 – ครั้งที่ 1 ( 13 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษหลัก ป.4 – ครั้งที่ 1 ( 13 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิทยาศาสตร์  ป.4 – ครั้งที่ 1 ( 14 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ป.4 – ครั้งที่ 1 ( 15 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาสุขศึกษาป.4-ครั้งที่1(15ม.ค.2564)
วิดีโอสอนสังคม+ประวัติศาสตร์ ป.4 – ครั้งที่ 2 ( 19 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนศิลปะนาฏศิลป์ ป.4 – ครั้งที่ 2 ( 19 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาไทย  ป.4 – ครั้งที่ 2 ( 20 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษหลัก ป.4 – ครั้งที่ 2 ( 20 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิทยาศาสตร์  ป.4 – ครั้งที่ 2 ( 21 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน ป.4 – ครั้งที่ 2 ( 21  ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ป.4 – ครั้งที่ 2 ( 22 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนสุขศึกษา ป.4 – ครั้งที่ 2 ( 22 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน ป.4 – ครั้งที่ 3 ( 25 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนสังคม+ประวัติศาสตร์ ป.4 – ครั้งที่ 3 ( 26  ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนศิลปะ(ดนตรี)ป.4 – ครั้งที่ 3 ( 26 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาไทย  ป.4 – ครั้งที่ 3 ( 27 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษหลัก ป.4 – ครั้งที่ 3 ( 27 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิทยาศาสตร์  ป.4 – ครั้งที่ 3 ( 28 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน ป.4 – ครั้งที่ 3 ( 28  ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ป.4 – ครั้งที่ 3 ( 29 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนสุขศึกษา ป.4 – ครั้งที่ 3 ( 29 ม.ค. 2564)

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิดีโอสอน วิชา English for Reading ป.5 - ครั้งที่ 1 (11 ม.ค.2564)
วิดีโอสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 – ครั้งที่ 1 (11 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาคณิตศาสตร์ป.5 - ครั้งที่ 1 (12 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาสุขศึกษาป.5 - ครั้งที่1 (13 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 -ครั้งที่ 1 (13 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาEnglish for Reading ป.5 -ครั้งที่ 2 (14 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชา ภาษาไทย ป.5 - ครั้งที่ 1(14 ม.ค.2564)
วิดีโอสอนวิชา ศิลปะ (ดนตรี)- ครั้งที่ 1 (15 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 -ครั้งที่ 2(18 ม.ค 2564)
วิดีโอสอนวิชาEnglish for Reading G 5 -ครั้งที่3 (19 ม.ค 2564)
วิดีโอสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.5ครั้ง2 (19 ม.ค 2564)
วิดีโอสอนวิชาสุขศึกษาป.5-ครั้งที่2 (20ม.ค.2564)
วิดีโอสอนวิชาสังคมศึกษา ป.5-ครั้งที่ 2 (20 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาEnglish for Reading G 5-ครั้งที่ 4 (21 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาภาษาไทย ป.5-ครั้งที่2 (21 ม.ค 2564)
วิดีโอสอนวิชาEnglish G.5-ครั้งที่ 2 (22 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาศิลปะ ป.5-ครั้งที่ 2 (22 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาEnglish for Reading G.5 ครั้งที่5 (25 ม.ค 2564)
วิดีโอสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5- ครั้งที่ 3 ( 25 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.5-ครั้งที่ 3(26 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาสุขศึกษาป.5-ครั้งที่ 3 (27 ม.ค 2564)
วิดีโอสอนวิชาประวัติศาสตร์ ป.5-ครั้งที่ 1 (27 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาEnglish for reading G 5-ครั้งที่6 (28 ม.ค2564)
วิดีโอสอนวิชาภาษาไทย ป.5-ครั้งที่ 3 (28 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาEnglish G 5-ครั้งที่ 3(29 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาศิลปะนาฏศิลป์ ป.5-ครั้งที่ 1 (29 ม.ค. 2564)

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิดีโอสอนวิชาภาษาไทย ป.6 – ครั้งที่ 1 ( 11 ม.ค. 2564 )
วีดีโอสอนวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) ป.6 – ครั้งที่ 1 ( 11 ม.ค. 2564 )
วิดีโอสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 - ครั้งที่ 1 (12 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชา English for Reading ป. 6 - ครั้งที่ 1 (12 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาประวัติศาสตร์ป.6 - ครั้งที่ 1 (13 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาวิทยาศาสตร์ป.6 - ครั้งที่ 1 (13 ม.ค 2564)
วิดีโอสอนวิชาสุขศึกษา ป.6-ครั้งที่ 1(14 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชา English Grade 6-ครั้งที่ 1 (14 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาReading Grade 6 -ครั้งที่ 2 (15  ม.ค.  2564)
วิดีโอสอนวิชาภาษาไทย ป.6-ครั้งที่ 2 (18ม.ค.2564)
วิดีโอสอนวิชาดนตรี ป.6-ครั้งที่ 2 (18 ม.ค.2564)
วิดีโอสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 -ครั้งที่ 2 (19 ม.ค 2564)
วิดีโอสอนวิชาReading Grade 6-ครั้งที่ 3(19 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาการงานอาชีพ ป.6 -ครั้งที่ 1 ( 20 ม.ค.2564 )
วิดีโอสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 -ครั้งที่ 2 (20 ม.ค .2564)
วิดีโอสอนวิชาสุขศึกษาป.6-ครั้งที่2(21ม.ค.2564)
วิดีโอสอนวิชา English Grade 6 - ครั้งที่ 2(21 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชา Reading Grade 6-ครั้งที่ 4  (22  ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาภาษาไทย ป.6- ครั้งที่ 2(25 ม.ค  2564)
วิดีโอวิชาทัศนศิลป์ ป.6-ครั้งที่ 2( 25 ม.ค.2564 )
วิดีโอสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.6-ครั้งที่ 3 (26 ม.ค2564)
วิดีโอสอนวิชาReading Grade 6-ครั้งที่ 5( 26  ม.ค.  2564)
วิดีโอสอนวิชาประวัติศาสตร์ ป.6- ครั้งที่ 2 (27 ม.ค. 2564)
วิดีโอสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6-ครั้งที่ 3(27 ม.ค.2564)
วิดีโอสอนวิชาสุขศึกษา ป.6-ครั้งที่3( 28 ม.ค.2564) 
วิดีโอสอนวิชาEnglish G.6-ครั้งที่3(28 ม.ค.2564)
วิดีโอสอนวิชาReading Grade 6-ครั้งที่ 6 (29 ม.ค. 2564)