แจ้งเรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

 
                       เรียน ท่านผู้ปกครอง
 
                               ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 2 มกราคม 2564 เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
                      กำหนดให้ 28 จังหวัด รวมถึงสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ปิดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
                      เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
       
                      ดังนั้น โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จึงจัดการเรียนการสอนในระหว่างที่ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ดังนี้
                      ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564
                          • นักเรียนทำใบงานจากบทเรียนที่เรียนไปแล้ว (โหลดใบงานได้จาก www.pongsuwan.org) และนำใบงานมาส่งที่โรงเรียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
                            ท่านที่ไม่สะดวกเข้ามาระหว่างวันจันทร์ ศุกร์ 9.00 - 15.00 น. สามารถฝากส่งงานไว้ที่ป้อมยามของโรงเรียนได้ทุกวันตลอดเวลา
                         • สำหรับผู้ปกครองที่รับเอกสารผ่านรถตู้ และผู้ปกครองมารับเอกสารเอง โรงเรียนได้คืนหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องใช้ในช่วงวันที่ 11- 29 มาพร้อมกับใบงานของวันที่ 4-8 มกราคม 2564
                         • ส่วนผู้ปกครองที่โหลดใบงานของวันที่ 4-8 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซด์ของโรงเรียน ในวันที่ท่านนำใบงานมาส่งที่โรงเรียน ขอให้ท่านติดต่อรับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดกับครูประจำชั้น
 
                     ระหว่างวันที่ 11 29 มกราคม 2564 สอนออนไลน์แยกเป็นรายห้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
                        • นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 เข้าเว็บไซด์โรงเรียน www.pongsuwan.org เพื่อเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ตามตารางและดาวน์โหลดใบงาน
                        • นักเรียนชั้นประถม 1-6 เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Classroom และพบครูผู้สอนผ่านโปรแกรมZoom ในการสอนแต่ละวิชา โรงเรียนจัดให้มีครูสอนประจำวิชาทั้งระดับชั้น
                          เพื่อให้การสอนเป็นแนวทางเดียวกัน แต่จะมีครูประจำชั้นอยูในห้องที่สอนด้วย
 
                    ทั้งนี้ถ้าท่านไม่สะดวกเข้าเรียนออนไลน์ตามตารางที่กำหนด ท่านสามารถให้นักเรียนทำเฉพาะใบงานที่มอบหมายแต่ละสัปดาห์แล้วส่งงานผ่านอีเมลล์ (ระดับอนุบาล),
                    ผ่าน Google Classroom (ระดับประถม) หากท่านมีปัญหาการเข้าเรียนผ่านระบบ Google Classroom สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 090 9724150 (จ. - ศ. 9.00-15.00 น.) 
 
                    ขอให้ท่านผู้ปกครองติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านเว็บไซด์ www.pongsuwan.org เป็นหลัก และรับทราบประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ application School Bright
                    ท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียน รักษาสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือบ่อย ๆ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งที่บ้านและนอกบ้าน
 
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปดิวรัดา ผ่องสุวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

 

ประกาศ   ณ  วันที่ 2 มกราคม  2564

คุณอยู่ที่: Home News and Events แจ้งเรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ