ประกาศ เรื่องการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 มกราคม 2564

ประกาศ เรื่องการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 มกราคม 2564   
 
 

เรียนผู้ปกครอง

โรงเรียนปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 มกราคม 2564 ตามประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ฉบับลงวันที่ 25ธันวาคม 2563

โดยให้นักเรียนทำงานตามที่ครูประจำชั้นมอบหมาย และนำมางานมาส่งเมื่อโรงเรียนเปิด โดยงานจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์โรงเรียน ในวันที่ 4 มกราคม2564 ในกรณีที่งานที่นักเรียนต้องทำเป็นใบงาน ผู้ปกครองสามารถรับใบงานได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดใบงานจากเว็บไซต์โรงเรียน (www.pongsuwan.org)
  2. ให้รถตู้ไปส่ง (กรณีนักเรียนขึ้นรถตู้โรงเรียน)
  3. มารับที่โรงเรียน (กรณีที่ 2-3 จะได้รับช่วงบ่ายวันที่ 4 มกราคม 2564)

อนึ่ง ครูประจำชั้นจะทำการติดต่อกับผู้ปกครองในเรื่องการมารับงานที่จะให้นักเรียนทำในช่วงวันที่ 4-8 มกราคม 2564 

 

ประกาศ   ณ  วันที่ 27ธันวาคม  2563

 

 

 
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events ประกาศ เรื่องการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 มกราคม 2564