เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม   2515 เป็นโรงเรียนสหศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

โดยมี นายสง่า - นางละม่อม  ผ่องสุวรรณ  เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน

นางนวลอนงค์        ผ่องสุวรรณ        เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

นางสาวปดิวรัดา     ผ่องสุวรรณ        เป็นผู้อำนวยการ

 

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดยในวิชาภาษาอังกฤษ สอนโดยครูต่างชาติ และมีวิชาพิเศษ คือ ว่ายน้ำ  คอมพิวเตอร์ ดนตรีสากล นาฏศิลป์  ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน    

“วิชาการเป็นเลิศประเสริฐคุณธรรม          นำความเป็นไทย        พลานามัยสมบูรณ์”

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

                 “มารยาทงามยามน้อมไหว้ สืบสานศาสนา รักษ์ภาษาไทย

 

สีประจำโรงเรียน      สีเขียว

 

นโยบายของโรงเรียน

เมื่อเรารับบุตรหลานของท่านเข้ามาเป็นนักเรียนของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาแล้ว 

โรงเรียนจะสอนให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ถึงพร้อมด้วยความรู้ความประพฤติ

 

คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับโรงเรียน

จูมล่าดีบัคคอนโซล

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries