การจัดการศึกษาระดับอนุบาล

      ในระดับอนุบาลโรงเรียนใช้การเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริ (Montessori) โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

แนวการจัดการศึกษาปฐมวัยของ Dr.Maria Montessori เป็นทฤษฎีที่เน้น การเรียนรู้ผ่านการทำงานจากสื่อมอนเทสซอริที่ผลิตขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่เจาะจงและเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเด็กในวัย 0-6 ปี อยู่ในช่วงที่เรียกว่า จิตซึมซับ ที่เปรียบเสมือนฟองน้ำที่สามารถซึมซับสิ่งรอบตัว ได้อย่างรวดเร็ว โดยเด็กสามารถรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ของตนเองซึ่งกิจกรรมมอนเทสซอรินี้เด็กจะเรียนรู้จากการแนะนำของครูเป็น รายบุคคล ซึ่งขั้นตอนการทำงานได้ถูกแบ่งออกเป็นวิธีการง่ายๆ ที่เด็กสามารถ เรียนรู้และปฏิบัติได้ด้วยตนเองเมื่อเด็กได้รับการแนะนำจากครูแล้วเด็กสามารถเลือกงานออกมาทำด้วยตนเองโดยไม่มีเวลามาเป็นข้อจำกัดในการเรียนรู้ และจากการที่เด็ก ปฏิบัติซ้ำนั้นเด็กจะเกิดทักษะ ความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน นอกจากนี้ใน ห้องเรียนมอนเทสซอริเด็กมีอิสระที่จะเคลื่อนไหว เลือกงาน ทำงานและเรียนรู้ด้วย ตนเองภายใต้กฎของห้องเรียนที่ตั้งไว้ โรงเรียนจึงได้นำหลักการดังกล่าวมาจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนโดยเด็กจะได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

 1. ทักษะพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่จำเป็น การดูแลตนเอง การดูแลสิ่งแวดล้อม การแสดงกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนน้อม ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
 2. การรับรู้ผ่านประสาทรับรู้ทั้ง 5 ฝึกเด็กในการรับรู้สิ่งต่างๆ ผ่าน ตา หู จมูก ลิ้น มือ และฝึกให้เด็กสังเกต จำแนก จับคู่ เปรียบเทียบสิ่งที่เหมือน-ต่าง การไล่ลำดับของประเภทต่างๆ 
 3. กิจกรรมทางภาษา  ฝึกให้เด็กมีพื้นฐานในภาษาพูด ภาษาเขียน และการอ่านที่ถูกต้อง
  โดยในระดับอนุบาล1 ยังไม่เน้นเขียนโดยใช้ดินสอเนื่องจากกล้ามเนื้อมือของเด็กยังไม่แข็งแรงที่จะบังคับสิ่งของขนาดเล็กได้ แต่เด็กจะเรียนรู้ ในเรื่องของการออกเสียง รู้จักพยัญชนะ และวิธีการเขียนที่ถูกต้อง เมื่อเด็กได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องและกล้ามเนื้อแข็งแรงเด็กจะสามารถเขียนได้โดยถูกต้องและมั่นคง ในชั้นอนุบาล 2  เด็กจะเริ่มเขียนและฝึกสะกด-อ่านเป็นคำ
  ในชั้นอนุบาล 3 
  เด็กจะพูด เขียน อ่าน เป็นประโยค ตลอดจนสามารถแต่งประโยคหรือเรื่องราวสั้นๆได้
 4. กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ ในเรื่องของจำนวน การนับ ระบบเลขฐานสิบ วิธีการทางคณิตศาสตร์ คือ การบวก การลบ การคูณ การหาร เลขสองหลักขึ้นไป และเศษส่วนเบื้องต้น
 5. กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม จะถูกสอดแทรกอยู่ใน 4 กิจกรรมหลักข้างต้น โดยเด็กจะเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติศึกษา ภูมิศาสตร์ เช่น พื้นผิวดิน-น้ำ ส่วนประกอบของต้นไม้ รูปร่างของใบไม้ลักษณะต่างๆ ส่วนประกอบของสัตว์-สิ่งของชนิดต่าง ๆ ทวีปและประเทศต่างๆ

 

          นอกจากนี้ได้จัดการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ โดยครูชาวต่างชาติ โดยเริ่มจากการฟัง การพูด (เป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้คำศัพท์ที่ผ่านการสื่อสาร จากการพูดคุยที่ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย   ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะการ สื่อสารภาษาอังกฤษที่มีความหมาย) สู่การอ่าน การเขียน ที่บูรณาการความรู้ เนื้อหาต่างๆ ทั้งหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ และการสนทนา โดยใช้เรื่องราวของนิทาน เล่าให้เด็กฟัง และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ ว่ายน้ำ ดนตรี และคอมพิวเตอร์ (เริ่มในชั้นอนุบาล 2) 

 

จูมล่าดีบัคคอนโซล

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries